AMALITU

Ketu’ wulqatm~n amali’t Teepee?
mnwi’ke’n wula aq lapaqte’e’n ne’wt mi’soqo ika’n ukmuljin. Na Nike’ ! Kisi’t Teepee.

K’tu’ nmitu’n ta’n telia’titl Teepeeal amalitekete’wk, ankapte’n wula toqaqji’jk demo.